The Bird Was Just a Bird /پرنده فقط یک پرنده بود

فروغ    فرخزاد     

The Bird Was Just a Bird

پرنده فقط یک پرنده بود

پرنده گفت : چه بویی چه آفتابی
آه بهار آمده است
و من به جستجوی جفت خویش خواهم رفت

پرنده از لب ایوان
 پرید مثل پیامی پرید و رفت

پرنده کوچک
پرنده فکر نمی کرد
پرنده روزنامه نمی خواند
پرنده قرض نداشت
پرنده آدمها را نمیشناخت

پرنده روی هوا
و بر فراز چراغهای خطر
در ارتفاع بی خبری می پرید
و لحظه های آبی را
دیوانه وار تجربه می کرد

پرنده آه فقط یک پرنده بود