فارسی

The following poems in Persian follow the order of poems presented in Sin: Selected Poems of Forugh Farrokhzad, edited and translated by Sholeh Wolpé (University of Arkansas Press)

گناه

Sin      

اندوه     

Grief   

از دوست داشتن

On Loving       

حلقه     

The Ring         

اسیر     

Captive

آبتنی     

Bathing           

دیوار    

The Wall         

گمشده   

Lost    

بعدها    

Later   

بازگشت 

The Return     

عصیان خدا        

Rebellious God           

عروسک کوکی   

Windup Doll   

آن روزها           

Those Days     

آفتاب می شود     

The Sun Rises 

باد ما را خواهد برد          

The Wind Will Blow Us Away

آبهای سبز تابستان

Summer’s Green Waters       

بر او ببخشایید     

Forgive Her    

دریافت  

Insight

دیوارهای مرز    

Border Walls  

جمعه    

Friday 

در خیابانهای سرد شب      

In Night’s Cold Streets

در غروبی ابدی   

In an Eternal Dusk      

ایه های زمینی    

Earthly Verses

هديه     

The Gift          

دیدار در شب      

A Visitation at Night   

وهم سبز

Green Phantasm        

جفت     

Mates 

فتح باغ  

Inaugurating the Garden       

معشوق من         

My Lover        

گل سرخ

Red Rose        

پرنده فقط یک پرنده بود    

The Bird Was Just a Bird        

ای مرز پر گهر

O Bejeweled Realm   

به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد    

I Will Greet the Sun Again     

تولدي ديگر        

Reborn

ايمان  بيآوريم  به  آغاز ِ  فصل ِ  سرد…       

Let Us Believe in the Dawn of the Cold Season         

بعد از تو

After You        

پنجره    

Window         

دلم برای باغچه می سوزد  

I Pity the Garden        

کسی که مثل هیچ کس نیست           

Someone Like No one

تنها صداست که میماند      

Only Voice Remains   

پرنده مردنی است

The Bird Shall One Day Die